Rozdział I. Postanowienia ogólne.

1. COMP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.05.2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, wytworzył tzw. wirtualną kasę fiskalną i uzyskał decyzję Prezesa Głównego Urzędy Miar nr PT 12/2020, która potwierdza, że kasa ta spełnia funkcje określone w ustawie o podatku od towarów i usług oraz spełnia wymagania techniczne zawarte w w/w Rozporządzeniu.

2. Wirtualna kasa fiskalna jest zintegrowana z aplikacja mobilną, w tym przypadku z aplikacją firmy FREENOW.

3. COMP jako autor wirtualnej kasy fiskalnej i jej producent posiada wszystkie prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej do wirtualnej kasy fiskalnej.

4. Decyzja nr PT 12/2020 dopuszczająca wirtualne kasy fiskalne do obrotu, wydana przez Prezesa Głównego Urzędu Miar określa, iż kasa udostępniana flotom na bazie niniejszego Regulaminu współpracuje z aplikacją mobilną, w tym przypadku firmy FREENOW.

5. Wirtualna kasa fiskalna może funkcjonować z platformą FREENOW i dedykowana jest dla przedsiębiorców mających zawarte umowy z firmą FREENOW i rozliczających się z FREENOW zgodnie z Ogólnymi warunkami dla kierowców FREENOW, którzy świadczą usługi transportowe za pośrednictwem Platformy FREENOW.

6. COMP zapewnia, że udostępniana flotom wirtualna kasa fiskalna posiada certyfikat kasy i certyfikat nadany przez producenta..

7. COMP zawarł z FREENOW umowę, mocą której udzielił FREENOW prawa do przekazywania praw do korzystania z wirtualnych kas fiskalnych swoim partnerom i pobierania opłat za korzystanie z kas fiskalnych we własnym imieniu.

Rozdział II. Definicje.

1. Wirtualna Kasa Fiskalna – homologowane oprogramowanie o nazwie Novitus SDF-1, pełniące funkcję kasy fiskalnej umożliwiające rozliczanie w trybie fiskalnym Usług Transportowych Taxi i przesyłanie e-paragonów do Centralnego Repozytorium Kas w wersji współpracującej z Platformą FREENOW.

2. Aplikacja serwerowa – aplikacja umożliwiająca zbieranie i przesyłanie do Platformy FREENOW danych z Wirtualnych Kas Fiskalnych pracujących we Flocie.

3. Certyfikat kasy - unikatowy certyfikat klucza publicznego przydzielony danej kasie i w niej zawarty, wystawiany przez producenta tej kasy i podpisany certyfikatem producenta, zawierający numer unikatowy i numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika.

4. Certyfikat producenta - certyfikat nadrzędny, którym są podpisywane wyłącznie certyfikaty kas, zawierający dane umożliwiające weryfikację przynależności klucza publicznego do danego producenta.

5. Aplikacja FREENOW – aplikacja dla Flot i Kierowców, jak również Pasażerów służąca, między innymi, do zamawiania i korzystania z Usług Transportowych Taxi.

6. Platforma FREENOW – platforma technologiczna oferująca usługi przejazdu, obejmująca między innymi funkcjonalność łączenia Pasażerów z Flotami reprezentowanymi przez Kierowców w celu ułatwienia im bardziej efektywnego poruszania się po miastach.

7. Pasażer – osoba zamawiająca Usługi Transportowe Taxi używająca Platformy FREENOW od Floty.

8. Flota – osoba fizyczna lub prawna z ważną licencją do wykonywania krajowego transportu drogowego w obszarze transportu pasażerów, świadcząca osobiście lub poprzez swych pracowników czy osoby prawne, z którymi ma odrębne relacje umowne (np. B2B), Usługi Transportowe Taxi przy użyciu Platformy FREENOW. Każda Flota otrzyma indywidualny Rachunek Floty FREENOW, a każdy kierowca otrzyma Rachunek Kierowcy FREENOW powiązany z Rachunkiem Floty, do korzystania z Aplikacji FREENOW i Platformy FREENOW.

9. Kierowca – osoba fizyczna prowadząca działalność, która świadczy Usługi Transportowe Taxi osobiście lub pracownik bądź wykonawca świadczeń dla Floty, jeżdżący pojazdem w związku z świadczeniem Usług Transportowych Taxi.

10. Aktywny Kierowca – osoba prowadząca działalność, świadcząca Usługi Transportowe Taxi osobiście lub jako pracownik bądź wykonawca świadczeń dla Floty, jeżdżący pojazdem w związku z świadczeniem Usług Transportowych, który świadczy w danym tygodniu przynajmniej jedną Usługę Transportową Taxi przy użyciu Aplikacji FREENOW, która została zarejestrowana jako Skutecznie Zafiskalizowana Transakcja.

11. Skutecznie Zafiskalizowana Transakcja - transakcja zarejestrowana w Wirtualnej Kasie Fiskalnej wyprodukowanej przez COMP, mająca, zgodnie z polskim prawem, odzwierciedlenie w dziennym i miesięcznym raporcie pracy kasy, w której zarejestrowane zostały e-paragony, z możliwością ich przesłania do Centralnego Repozytorium Kas, Aplikacji Serwerowej i Platformy FREENOW.

12. Miesięczny Raport Fiskalny – zgodnie z § 1 pkt 27 Rozporządzenia o którym mowa w pkt 2 Preambuły jest to odpowiednio pełny lub skrócony raport fiskalny zawierający w szczególności dane sumaryczne o wartości sprzedaży i wysokości podatku w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz wartości sprzedaży zwolnionej od podatku odpowiednio za daną dobę, wybrany okres lub cały okres pracy kasy.

Rozdział III. Obowiązki Podatników.

1. Podatnik korzystający z wirtualnej kasy fiskalnej zobowiązany jest korzystać z kasy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowo ewidencjonując każdą sprzedaż i stosując wszelkie obowiązki jakie nakłada na niego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.05.2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

2. Podatnik chcąc korzystać z wirtualnej kasy fiskalnej ma obowiązek zapoznać się z instrukcją obsługi i stosować się ściśle do wytycznych w niej zawartych. Bez spełnienia tego obowiązku wirtualna kasa fiskalna może nie funkcjonować prawidłowo. Instrukcja obsługi dostępna jest na stronie wirtualna.novitus.pl/manual. W przypadku braku możliwości skorzystania z tej strony podatnik winien zgłosić ten fakt na adres e-mail: FREENOW@novitus.info.

3. Podatnik we własnym zakresie zobowiązany jest zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.05.2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania dokonać fiskalizacji i zapewnić połączenie kasy z Centralnym Repozytorium Kas. Sposób dokonania tych czynności jest opisany w instrukcji obsługi w rozdziale 2.

4. Podatnik jest zobowiązany prawidłowo prowadzić ewidencję i generować stosowne raporty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.05.2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, w sposób określony w instrukcji obsługi oraz ma obowiązek korzystania ze środowiska, w tym sprzętu, na którym pracuje kasa, zgodnie z rozdziałem 1. instrukcji obsługi.

5. Podatnik w przypadku wystąpienia błędów w pracy kasy zobowiązany jest postępować zgodnie z wytycznymi opisanymi w procedurze usuwania błędów „wykaz komunikatów” zawartej w rozdziale 9 instrukcji obsługi.

6. W przypadku nie usunięcia błędów zgodnie z wytycznymi opisanymi w procedurze usuwania błędów podatnik ma obowiązek zgłosić ten fakt na adres e-mail: FREENOW@novitus.info.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe.

1. Do wykonywania usług o których mowa w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o podatku od towarów i usług a także Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.05.2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

2. COMP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, podając datę obowiązywania zmienionego Regulaminu.

Opublikowano: 31-12-2020